Markise.png

VEDTÆGTER FOR NORDFALSTER LOKALMARKED

§ 1 Foreningens navn er Nordfalster Lokalmarked
Adressen er Gyldenbjergvej 1 Orehoved 4840 Nørre Alslev

§2 Foreningens formål er at drive Nordfalster Lokalmarked til gavn for beboerne i Orehoved og omegn
Overskuddet anvendes til konsolidering af foreningen og sociale aktiviteter i Orehoved og Omegn
Fordelingen fastsættes på generalforsamlingen.
Den daglige drift varetages af det ansatte personale med assistance af frivillige, hvor der laves vagtplaner og opgavelister.

§ 3 Alle husstande og virksomheder kan blive andelshavere. Andelene er på kr. 500.
Der kan købes ubegrænset antal. En andelshaver har kun en stemme på generalforsamlingen uanset antallet af andele. Andelshaverne hæfter ikke for mere end sin andel.

§ 4 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år i marts måned
Den skal indvarsles med 21 dages varsel ved annoncering i Nordfalster avis, opslag i butikken og e-mail. Regnskabsåret følger kalenderåret
Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer. 3 ulige år og 2 i lige år for en 2 årlig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Hvert år vælges 2 suppleanter.
Konstitueringen skal udgøre Formand, Næstformand, Kasserer og Sekretær
Der vælges 1 revisor samt en suppleant.
Ved stemmelighed foretages omvalg mellem de kandidater med samme stemmetal.
Bestyrelsen skal føre protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlingen
Foreningen tegnes af formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem.
Formand og kasserer kan ikke afgå samme år.
Den ansatte butiksleder bemyndiges til at lave aftaler med leverandører på normale forretningsbetingelser.

§ 5 GENEFORSAMLINGENS DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetæller.
4. Formand aflægger beretninger.
5. Kasserer aflægger revideret regnskab og budget.
6. Behandling af indkommende forslag samt forslag til vedtægtsændringer skal være i bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamling.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
8. Valg af revisor og suppleant.
9. Eventuelt.

§ 6 Beslutninger og vedtægtsændringer på generalforsamlingen sker med simpelt flertal af de stemmeberettiget.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog max 3 stemmer.
Ekstra generalforsamling skal afholdes når ¼ af andelshaverne eller et flertal i Bestyrelsen fremsender skriftlig begrundet ønske herom til formanden.
Indkaldelse og tidsfrister er på samme måde som til ordinær generalforsamling.
Nordfalster Lokalmarked opløses, hvis der på 2 følgende generalforsamlinger er 2/3 flertal blandt de fremmødte andelshavere
Ved Nordfalster Lokalmarked opløsning anvendes formuen efter generalforsamlingens beslutning.